راهنما ها

تعداد بازدید:۴۳۶

راهنمای منابع الکترونیکی

راهنمای آموزشی

pdf

راهنمای آموزشی Science Direct

pdf

راهنمای آموزشی Scopus

pdf

راهنمای آموزشی Wiley

pdf

راهنمای آموزشی Web of Sciences

pdf

راهنمای آموزشی EndNote

pdf

راهنمای آموزشی PubMed

pdf

راهنمای آموزشی Google Scholar

pdf

راهنمای آموزشی Journals Guide ISI

pdf

راهنمای آموزشی Clinical Key

pdf

راهنمای آموزشی ۲ Cochrane library

pdf

راهنمای آموزشی Cochrane Library1

pdf

 
 
آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
 
آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۲