رئیس و کارکنان کتابخانه

تعداد بازدید:۷۸۳

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

پست سازمانی

تلفن محل کار

ایمیل

دکتر رضا

نکته سنج

جراحی زانو

فلوشیپ

رئیس کتابخانه

045-33232520-21

داخلی ۳۰۱‌

mr.aslani@arums.ac.ir

اعظم ادهم

پرستاری

کارشناسی

مسئول کتابخانه

045-33232520-21

داخلی 301

lib.fatemi@rums.ac.ir

محمد موسوی (جانشین کتابدار)

برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی

مسئول آموزش

045-33232520 داخلی 269

Seyd.mahdi.mousavi.5266@

gmail.com

جعفر

مهمان نواز

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

کارشناس IT

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۲