برنامه توسعه فردی( Personal Development Plan (PDP

فرم نیازسنجی آموزشی پرسنل مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی اردبیل
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • کدملی*نام کامل
  3
 • نام بخش*نام کامل
  4
 • مقطع تحصیلی*مقطع تحصیلی مورد نظر را انتخاب کنید
  5
 • رشته تحصیلی*رشته تحصیلی مورد نظر را انتخاب کنید
  6
 • سمت سازمانی*سمت سازمانی مورد نظر را انتخاب کنید
  7
 • نوع استخدام*نوع استخدام مورد نظر را انتخاب کنید
  8
 • تاریخ تکمیل فرم*تاریخ را انتخاب کنید
  9
 • 10
 • 1-عناوین آموزشی مورد نیاز در زمینه شعلی ذکر گردد:
  11
 • عنوان1*عنوان آموزشی مورد نیاز شعلی ذکر نمائید:
  12
 • دستیابی به این آموزش برای شما چقدر مهم است ؟ر*گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
  13
 • هدف کلی شما از گذراندن این آموزش چیست ؟*گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
  14
 • به نظر شما این آموزش چکونه برگزارگردد؟*گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
  15
 • انتظار دارید این آموزش چه چیزی را به شما یاد دهد؟*هدف اختصاصی خود را بنویسید
  16
 • 17
 • عنوان2*عنوان آموزشی مورد نیاز شعلی ذکر نمائید:
  18
 • 2-1دستیابی به این آموزش برای شما چقدر مهم است ؟*گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
  19
 • 2-2هدف کلی شما از گذراندن این آموزش چیست ؟*گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
  20
 • 2-3به نظر شما این آموزش چکونه برگزارگردد؟*گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
  21
 • انتظار دارید این آموزش چه چیزی را به شما یاد دهد؟*هدف اختصاصی خود را بنویسید
  22
 • 23
 • عنوان3*عنوان آموزشی مورد نیاز شعلی ذکر نمائید:
  24
 • 3-1دستیابی به این آموزش برای شما چقدر مهم است ؟*گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
  25
 • 3-2هدف کلی شما از گذراندن این آموزش چیست ؟*گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
  26
 • 3-3به نظر شما این آموزش چکونه برگزارگردد؟*گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
  27
 • انتظار دارید این آموزش چه چیزی را به شما یاد دهد؟*هدف اختصاصی خود را بنویسید
  28
 • 2- جدول زمانی خود را برای عناوین آموزشی درخواست شده ، مشخص نمائید:
  29
 • 1-نام دوره / نشست / جلسه*عنوان آموزش درخواستی را بنویسید
  30
 • 1-مدت زمان مورد نیاز(ساعت /روز/جلسه ) برای دستیابی به آموزش مورد نظررا بنویسید*
  31
 • 2-نام دوره / نشست / جلسه*عنوان آموزش درخواستی را بنویسید
  32
 • 2-مدت زمان مورد نیاز(ساعت /روز/جلسه ) برای دستیابی به آموزش مورد نظررا بنویسید*
  33
 • 3-نام دوره / نشست / جلسه*عنوان آموزش درخواستی را بنویسید
  34
 • 3-مدت زمان مورد نیاز(ساعت /روز/جلسه ) برای دستیابی به آموزش مورد نظررا بنویسید*
  35
 • 3- در صورت احساس نیاز به گذراندن دوره های آموزشی بیشتر در طول سال موارد ذکر گردد.
  36
 • 1*عنوان آموزشی مورد نیاز شعلی ذکر نمائید:
  37
 • 2*عنوان آموزشی مورد نیاز شعلی ذکر نمائید:
  38
 • 3*عنوان آموزشی مورد نیاز شعلی ذکر نمائید:
  39
 • 4*عنوان آموزشی مورد نیاز شعلی ذکر نمائید:
  40
 • 5*عنوان آموزشی مورد نیاز شعلی ذکر نمائید:
  41