گزارش هزینه‌کرد مدون کتابخانه

تعداد بازدید:۲۹

کتابخانه بیمارستان فاطمی در سال ۱۴۰۲ مبلغ 369,423,000 ریال از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منابع مورد نیاز کاربران را خریداری نمود.

تعداد این منابع  46 عنوان بوده و در 80 نسخه تهیه گردید. از این تعداد 25 عنوان کتاب انگلیسی و 21 عنوان فارسی است.

 

 

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۴۰۳